پرش به محتوا

حداقل مزد1400،عیدی،بن کارگری،پایه سنوات،سابقه کار،کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار،حداقل مزد شغل روزانه،حق مسکن،اضافه کاری،نوبت کاری

بخشنامه حقوق و دستمزد 1400 + دانلود

    حداقل مزد روزانه

    ساعت کار روزانه به طور میانگین براساس قانون کار 7 ساعت و 20 دقیقه تعریف شده است و حداقل مزد روزانه مبلغ 885.165 ریال می باشد. برای هر ساعت اضافه کار 169.062 ریال در نظر گرفته شده است و ساعت کاری هفتگی 44 ساعت می باشد.

    مزد شغل روزانه در سال 1400=82875+1/26 * آخرین مزد شغل روزانه در سال 1399

    ادامه »بخشنامه حقوق و دستمزد 1400 + دانلود